Zapoj sa

Boh obdaril každého mnohými darmi a talentmi, a ako Kresťania ich chceme používať a rozvíjať na službu  druhým a tak vyjaviť Božiu slávu v našich životoch. Uvedomujeme si, že účel každého človeka sa zakladá na tom, že sme údmi Kristovho tela, a podieľame sa na sláve úžasného diela, ktoré Kristus robí prostredníctvom nás ako celku. Organizujeme rôzne služby na rozvoj konkrétnej vízie a funkcií a pomáhame veriacim  pripraviť sa na naplnenie rôznych povolaní v zbore, aby mohli efektívne vyjaviť svoju vieru v skutkoch. 

Služba pre mládež

Služba pre mládež poskytuje mladým štúdium Svätého Písma, školu učeníctva a príležitosti na evanjelizáciu a službu. Oslovenie mladšej generácie a budovanie siete mládežníckych spoločenstiev je v evanjeliovej misii zásadné, pretože školy a univerzity sú rozhodujúcim zlomom a príležitosťou pre jednotlivcov odpovedať na Božie volanie. Veľký dôraz kladieme na štúdium a porozumenie Svätého Písma a na šírenie základných hodnôt kresťanského učeníctva. Naším cieľom je inšpirovať mladú generáciu, aby sa stali kresťanskými lídrami, ktorí sa budú soľou zeme a privedú stratenú generáciu ku Kristovi.

Služba pre rodinu

Manželstvo a rodina je veľmi vzácne Božie požehnanie. Ako učí kniha Genezis, muži a ženy boli stvorení na Boží obraz, aby sa spojili v manželstve ako dvaja, ktorí sa stanú jedným telom. Nová rodina v Bohu sa vytvára, keď sú muž a žena zjednotení vo svätom manželstve. Keď sú požehnaní deťmi, rodí sa nová vzácna rodina, ktorá je základom Božieho Kráľovstva. Je dôležité, aby rodiny mali Krista ako centrum svojej rodiny, aby boli postavené na viere v Krista, poznali Bibliu skrze štúdiá, modlili sa a zúčastňovali sa na bohoslužbách. Víziou služby pre rodinu je navrátenie sa rodín k Bohu prostredníctvom Ježiša Krista. Snažíme sa hlásať evanjelium praktickým prístupom k otázkam rodiny a povzbudzovať kresťanskú vieru v rodinách.

Služba chvál

Prostredníctvom pokorných a vášnivých chvál zvestujeme všetkým národom posolstvo nádeje, uzdravenia a duchovnej slobody, ktoré sa nachádza v evanjeliu Ježiša Krista, posilňujeme Boží ľud radosťou spásy a snažíme sa o transformáciu kultúry a spoločnosti na spoločnosť zameranú na Ježiša Krista. Vítame všetkých milovníkov hudby a umenia, ktorí chcú kreatívne využiť svoj talent od Boha a zdieľať radosť z poznania Kristovej lásky s ostatnými skrze hudbu a umenie.

Služba vzdelávania

Služba vzdelávania sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetci veriaci boli vybavení vedomosťami o Pánovi poskytovaním základného biblického výcviku, ktorý je verný Svätému Písmu. Okrem biblického študijného programu poskytujeme príležitosť zapísať sa na teologický tréning, aby sme v spolupráci s teologickými inštitútmi pomohli lepšie pripraviť tých, ktorí majú vášeň kázať evanjelium. Chceme vidieť, ako mnoho mladých kresťanov povstáva a učia všetky národy o Ježišovi Kristovi a o Božom kráľovstve.

Modlitebná služba

Modlitebná služba sa venuje modlitbám, príhovorom za tých, ktorí hľadajú uzdravenie v Bohu. Dnes je potreba liečenia z rôznych druhov emocionálnych a psychologických rán väčšia ako kedykoľvek predtým. Boh túži po tom, aby  každé z Jeho detí bolo obnovené Duchom Svätým a tešilo sa zo života v Ježišovi Kristovi.